Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị Định về Tuyển dụng, sử dụng và Quản lý Viên chức
ND 42 CP 22/09/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
ND_14_2008_NDCP 04/02/2008 NĐ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
ND 143_2007ND_CP 31/12/2009 NĐ Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.
132/2007/NĐ-CP 08/08/2007 Về chính sách tinh giản biên chế
TT_ 71_TH ND 43CP 22/09/2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006
61/2006/NĐ-CP 20/06/2006 Về chính sách đối với nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
ND 43/2006 22/09/2010 QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
99/2005/NĐ-CP 28/07/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân
ND_116_2003NDCP 22/02/2010 Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com