Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59_2008_TT-BGD_DT 31/10/2008 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập
TT_59_2008_TT-BGDDT 22/02/2010 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập.
TT 03_2008 03/06/2008 TT-BNV Xet nang ngach
02/2007/TTLT-BNV-BTC 11/12/2009 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
16/2006/TTLT/BLĐTBXH 20/11/2006 Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
35_2006TTLT 22/09/2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
26/2006/TT-BVHTT 21/02/2006 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin
TT 01-2006-BGD 22/09/2010 Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
2939/BNV-TL 10/04/2005 Về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức viên chức ngành lưu trữ
07/2005/TT-BNV 27/09/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com