Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Admin
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 258
Số lượt truy cập: 47251498

Quảng cáo
III. Các đơn vị đạt tiêu chí giáo dục về nông thôn mới 28/07/2014 1:49:48 CHKẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO THPT, GDTX, HỌC NGHỀ, …. SAU TN THCS NĂM HỌC 2016 - 2017


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Năm 2018

 

TT

Đơn vị (xã)

Tiêu chí 5

Tiêu chí 14

Ghi chú

Tiêu chí 14.1

Tiêu chí 14.2

1

Liên Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

2

Mỹ Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

3

Dương Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

4

Phong Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

5

Lộc Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

6

An Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

7

Xuân Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

8

Phú Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

9

Hồng Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

10

Cam Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

11

Tân Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

12

Mai Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

13

Hưng Thủy

Đạt

Đạt

 

14

Thái Thủy

Đạt

 

15

Văn Thủy

Đạt

Đạt

 

16

Sơn Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

17

Hoa Thủy

Đạt

Đạt

Đạt


18

Thanh Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

19

Sen Thủy

Đạt

Đạt

 

20

Ngư Thủy Bắc

Đạt


 

21

Ngư Thủy Trung

Đạt

Đạt

 

22

Ngư Thủy Nam

Đạt

Đạt

 

23

Trường Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

24

Kim Thủy

Đạt

 

25

Ngân Thủy

Đạt

Đạt

 

26

Lâm Thủy

Đạt


 

- Tiêu chí 05: 16/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.1: 26/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.2 : 22/26 đơn vị đạt

- Số xã đạt tiêu chí lĩnh vực giáo dục: 16/26 


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Năm 2017

 

TT

Đơn vị (xã)

Tiêu chí 5

Tiêu chí 14

Ghi chú

Tiêu chí 14.1

Tiêu chí 14.2

1

Liên Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

2

Mỹ Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

3

Dương Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

4

Phong Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

5

Lộc Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

6

An Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

7

Xuân Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

8

Phú Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

9

Hồng Thủy

Đạt

Đạt

 

10

Cam Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

11

Tân Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

12

Mai Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

13

Hưng Thủy

Đạt

 

14

Thái Thủy

Đạt

 

15

Văn Thủy

Đạt

Đạt

 

16

Sơn Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

17

Hoa Thủy

Đạt

Đạt

 

18

Thanh Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

19

Sen Thủy

Đạt

 

20

Ngư Thủy Bắc

Đạt

Đạt

 

21

Ngư Thủy Trung

Đạt

Đạt

 

22

Ngư Thủy Nam

Đạt

Đạt

 

23

Trường Thủy

Đạt

Đạt

 

24

Kim Thủy

Đạt

 

25

Ngân Thủy

Đạt

Đạt

 

26

Lâm Thủy

Đạt

Đạt

 

- Tiêu chí 05: 13/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.1: 26/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.2 : 22/26 đơn vị đạt

- Số xã đạt tiêu chí lĩnh vực giáo dục: 13/26 


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Năm 2016

 

TT

Đơn vị (xã)

Tiêu chí 5

Tiêu chí 14

Ghi chú

Tiêu chí 14.1

Tiêu chí 14.2

1

Liên Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

2

Mỹ Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

3

Dương Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

4

Phong Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

5

Lộc Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

6

An Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

7

Xuân Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

8

Phú Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

9

Hồng Thủy

Đạt

Đạt

 

10

Cam Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

11

Tân Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

12

Mai Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

13

Hưng Thủy

Đạt

Đạt

 

14

Thái Thủy

Đạt


 

15

Văn Thủy

Đạt

Đạt

 

16

Sơn Thủy


Đạt

Đạt

 

17

Hoa Thủy

Đạt

Đạt

 

18

Thanh Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

19

Sen Thủy

Đạt

 

20

Ngư Thủy Bắc

Đạt

Đạt

 

21

Ngư Thủy Trung

Đạt

Đạt

 

22

Ngư Thủy Nam

Đạt


 

23

Trường Thủy

Đạt

Đạt

 

24

Kim Thủy

Đạt

 

25

Ngân Thủy

Đạt


 

26

Lâm Thủy

Đạt

Đạt

 

- Tiêu chí 05: 12/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.1: 26/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.2 : 21/26 đơn vị đạt

- Số xã đạt tiêu chí lĩnh vực giáo dục: 12/26 


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Năm 2015 


TT

Đơn vị (xã)

Tiêu chí 5

Tiêu chí 14

Ghi chú

Tiêu chí 14.1

Tiêu chí 14.2

1

Liên Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

2

Mỹ Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

3

Dương Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

4

Phong Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

5

Lộc Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

6

An Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

7

Xuân Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

8

Phú Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

9

Hồng Thủy

 

Đạt

Đạt

 

10

Cam Thủy

 Đạt

Đạt

Đạt

 

11

Tân Thủy

 

Đạt

Đạt

 

12

Mai Thủy

 Đạt

Đạt

Đạt

 

13

Hưng Thủy

 

Đạt

Đạt

 

14

Thái Thủy

 

Đạt

Đạt

 

15

Văn Thủy

 

Đạt

Đạt

 

16

Sơn Thủy

 

Đạt

Đạt

 

17

Hoa Thủy

 

Đạt

Đạt

 

18

Thanh Thủy

 Đạt

Đạt

Đạt

 

19

Sen Thủy

 

Đạt

 

 

20

Ngư Thủy Bắc

 

Đạt

 

21

Ngư Thủy Trung

 

Đạt

Đạt

 

22

Ngư Thủy Nam

 

Đạt

 

 

23

Trường Thủy

 

Đạt

Đạt

 

24

Kim Thủy

 

Đạt

 

 

25

Ngân Thủy

 

Đạt

 

 

26

Lâm Thủy

 

Đạt

 

 

- Tiêu chí 05: 11/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.1: 26/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.2 : 20/26 đơn vị đạt

- Số xã đạt tiêu chí lĩnh vực giáo dục: 11/26 


Năm 2014 

TT

Đơn vị (xã)

Tiêu chí 5

Tiêu chí 14

Ghi chú

Tiêu chí 14.1

Tiêu chí 14.2

1

Liên Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

2

Mỹ Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

3

Dương Thủy

Đạt

Đạt

 

4

Phong Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

5

Lộc Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

6

An Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

7

Xuân Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

8

Phú Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

9

Hồng Thủy

 

Đạt

Đạt

 

10

Cam Thủy

 Đạt

Đạt

Đạt

 

11

Tân Thủy

 

Đạt

Đạt

 

12

Mai Thủy

 

Đạt

Đạt

 

13

Hưng Thủy

 

Đạt

Đạt

 

14

Thái Thủy

 

Đạt

 

 

15

Văn Thủy

 

Đạt

Đạt

 

16

Sơn Thủy

 

Đạt

Đạt

 

17

Hoa Thủy

 

Đạt

Đạt

 

18

Thanh Thủy

 Đạt

Đạt

Đạt

 

19

Sen Thủy

 

Đạt

 

 

20

Ngư Thủy Bắc

 

Đạt

Đạt

 

21

Ngư Thủy Trung

 

Đạt

Đạt

 

22

Ngư Thủy Nam

 

Đạt

 

 

23

Trường Thủy

 

Đạt

Đạt

 

24

Kim Thủy

 

Đạt

 

 

25

Ngân Thủy

 

Đạt

 

 

26

Lâm Thủy

 

Đạt

 

 

- Tiêu chí 05: 10/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.1: 26/26 đơn vị đạt

- Tiêu chí 14.2 : 19/26 đơn vị đạt

Năm 2013 

TT

Đơn vị (xã)

Tiêu chí 5

Tiêu chí 14

Ghi chú

Tiêu chí 14.1

Tiêu chí 14.2

1

Liên Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

2

Mỹ Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

3

Dương Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

4

Phong Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

5

Lộc Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

6

An Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

7

Xuân Thủy

Đạt

Đạt

Đạt

 

8

Phú Thủy

Đạt

Đạt

 

 

9

Hồng Thủy

 

Đạt

Đạt

 

10

Cam Thủy

 

Đạt

 

 

11

Tân Thủy

 

Đạt

Đạt

 

12

Mai Thủy

 

Đạt

 

 

13

Hưng Thủy

 

Đạt

 

 

14

Thái Thủy

 

Đạt

 

 

15

Văn Thủy

 

Đạt